Ook zin in actie en performance?

 

 
Helaas, een saaie pagina.

 

Maar het is wel handig om je via een hyperlink opgenomen in onze offertes naar onze algemene voorwaarden te verwijzen c.q. te navigeren. Bovendien kun je boven in de rechter kolom onze privacyverklaring downloaden.

 


Algemene voorwaarden

 Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bap Boumans Bedrijfstraining Actie & Performance hierna te noemen opdrachtnemer en opdrachtgevers t.a.v. het ontwikkelen en of verzorgen van workshops, werksessies, trainingen, trainingsacteren, stemacteren, zakelijke theaterproducties, procesbegeleiding, dagvoorzitterschap en eventuele rapportages, concepten, presentaties samenhangend met voorgenoemde diensten.

1.2   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd of per mail over en weer door opdrachtnemer en opdrachtgever zijn bevestigd.

1.3   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Levering (door opdrachtnemer): het leiden van een workshop, werksessie of training, het  optreden of fungeren als trainingsacteur, acteur of stemacteur, het begeleiden van groepen en processen, het zijn van dagvoorzitter en het aan de opdrachtgever opleveren van schriftelijke en audio-/visuele producten.

Annuleren: het beëindigen van de opdracht voordat de levering van een van de onder 1.1. genoemde diensten heeft plaats gevonden of is afgerond.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door de per mail toegezonden offerte per mail te bevestigen of door de schriftelijke ondertekening van de offerte door opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door opdrachtgever

3.1  De opdrachtgever heeft recht op annulering met een schriftelijke bevestiging aan de opdrachtnemer.

3.2   Bij annulering tot vier weken voor de overeengekomen datum van aanvang van levering van de betreffende dienst is de opdrachtgever verplicht 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag te voldoen.

3.3   Bij annulering korter dan 4 weken voor de overeengekomen datum van aanvang van levering van de betreffende dienst is de opdrachtgever verplicht 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag te voldoen.

3.4   In het geval dat de opdrachtgever tijdens de levering de opdracht beëindigt heeft de opdrachtgever geen recht op vermindering van betaling.

Restituties aan de opdrachtnemer vinden plaats binnen een termijn van vier weken na annulering. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever hiertoe een factuur.

3.5. Indien de opdrachtgever de datum of data van levering wenst te verplaatsen zoeken opdrachtgever en opdrachtnemer in goed overleg naar alternatieve data. Mits de verschuiving tot niet meer dan 3 maanden uitstel leidt zijn hieraan geen extra kosten verbonden t.o.v. het eerder in offerte overeengekomen bedrag, maar als daarna op enig tijdstip alsnog wordt geannuleerd wordt 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij 3-6 maanden uitstel bedragen de extra kosten 50% van de in de offerte overeengekomen kosten, bij 7-12 maanden 75% en in beide gevallen geldt dat als op enig moment alsnog wordt geannuleerd opdrachtgever 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag is verschuldigd. Als de opdrachtgever de leveringsdatum of -data meer dan een jaar wil uitstellen wordt dit beschouwd als een annulering en zijn 3.2. of 3.3. van toepassing.

De extra kosten en de annuleringskosten worden binnen een termijn van 4 weken na het verschuiven van de datum of data aan de opdrachtnemer voldaan. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever hiertoe een factuur.

 

Artikel 4: Opdrachtnemer is door overmacht verhinderd of te laat

4.1. Indien door overmacht, zoals bijvoorbeeld het overlijden van familieleden in de 1 e en 2 e graad, ziekte of andere calamiteiten (de opsomming is niet limitatief), de opdrachtnemer verstek moet laten gaan en daardoor niet kan leveren op de overeengekomen leveringsdatum is deze niet verplicht voor vervanging te zorgen als diens unieke kwaliteiten vereist zijn voor een adequate uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer neemt in dat geval zo spoedig mogelijk contact met de opdrachtgever op. In goed overleg wordt vervolgens naar mogelijkheden gezocht om de levering op een ander moment te doen plaats vinden.

4.2. Opdrachtnemer spant zich redelijkerwijs in om op de afgesproken tijden op de afgesproken locaties van levering aanwezig te zijn. Opdrachtgever zal indien opdrachtnemer door overmacht op de weg of het spoor meer dan normale vertraging op loopt en daardoor niet op tijd kan starten met leveren opdrachtnemer hiervoor nimmer aansprakelijk stellen. In goed overleg zoeken opdrachtgever en opdrachtnemer naar mogelijkheden om de levering zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

 

Artikel 5: Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van de opdrachtnemer, door opdrachtnemer geleverde materialen niet aan derden ter beschikking stellen.

 

Artikel 6: Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 7: Betaling

7.1   De opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur die per mail worden toegezonden. Bij kortlopende opdrachten wordt de factuur na afronding van de overeengekomen werkzaamheden toegezonden, bij langer lopende trajecten conform het in de offerte overeengekomen tijdpad. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 30 dagen na facturering op de door opdrachtnemer aangegeven wijze.

7.2   Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is de opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

7.3   De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

 

Artikel 8: Auteursrechten

8.1   Het auteursrecht op de door de opdrachtnemer uitgegeven materialen berust bij de opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.

8.2   Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, programma’s en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van de opdrachtnemer, berust uitsluitend bij de opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1   Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

9.2   Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

9.3   Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4   Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van derde aan te spreken.

 

Artikel 10: Geschillen en klachten

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.

Opdrachtnemer verplicht zich om binnen vier weken op een klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden. Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht uitstel nodig is, wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Indien het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.